You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
janmaroto 34f5aa866c Corregit problema al carregar els reslutats de la api + corregit problema al mostrar imatges dels slides + comentats links a les pàgines redundants 1 year ago
backend Afegits fitxers de backend 1 year ago
src Corregit problema al carregar els reslutats de la api + corregit problema al mostrar imatges dels slides + comentats links a les pàgines redundants 1 year ago
README.md Update on README 1 year ago

README.md

Entrega 2 del projecte ionic.

Jan Maroto

El fitxer de insert, es dius insert_old.php